Structuur

organogram
Inspectie en toezicht

Het team 'Inspectie en toezicht' is deskundig, dynamisch, onafhankelijk en klantvriendelijk en houdt toezicht op de kwaliteit van opleidingen en de werkplekcomponent binnen duaal leren, informeert en inspireert interne en externe belanghebbenden, met als passie betere opleidingen en een kwalitatief versterkt aanbod van werkplekken in Vlaanderen.

Teams

Voor het team inspectie werken we met mensen die generieke kennis hebben alsook met experts (grotendeels voor DAB-activiteiten). Voor het team toezicht werken we samen met externe partners rond duaal leren (toezicht op duale trajecten, toezicht op decreet OAO). Het team ondersteuning werkt voor deze beide teams. Daarnaast zal dit team de data monitoren, de inspectie-activiteiten plannen en risico-analyses uitvoeren. Tot slot behandelt dit team ook de klachten.

Innovatie

SYNTRA Vlaanderen wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Het team 'Innovatie' draagt bij tot de missie van het agentschap op basis van vier principes:

 1. Cocreatie om prototypes of nieuwe werkmethodes te ontwikkelen
 2. Inspirerend om stakeholders te stimuleren
 3. Stimuleren om pilootprojecten op te starten
 4. Synthese brengen om best practices te delen

Concreet is het team Innovatie verantwoordelijk voor:

 • Het opzetten van pilootprojecten in samenwerking met de afdelingen Duaal Leren en Ondernemerschapsvorming. De projecten die worden opgezet worden bepaald op basis van interne en externe datasets en stakeholdersanalyse. Het team maakt daarbij gebruik van middelen door het intekenen op ESF-projecten, Europese projecten, innovatieve overheidsopdrachten, enz.
 • Het vergroten en synthetiseren van kennis over innovatie in duaal leren en ondernemerschapsvorming.
Ondernemersvorming

De afdeling ondernemersvorming is sinds 2017 vanuit haar voormalige 'actoropdracht als afdeling sectorale netwerking' geëvolueerd naar een regie ondernemersvorming. Dat vereist een herpositionering ten aanzien van het SYNTRA-netwerk en een nieuwe invulling van de diverse taken en opdrachten, zowel voor de inhoud als voor de aanpak.

Belangrijkste uitdagingen:

 • De uitbouw van de regie ondernemersvorming waarbij de productontwikkeling wordt uitbesteed aan de SYNTRA, maar wordt aangestuurd door SYNTRA Vlaanderen via processturing en kaders
 • Het concretiseren van de visie en de criteria rond innovatieve en flexibele trajecten in het kader van sturend beleid, en het verder verfijnen van de erkenningsprocedures
 • Mee input geven aan de innovatiestrategie en de output daarvan omzetten in richtlijnen voor de jaarplannen van de SYNTRA, zodat dit weerspiegeld wordt in de ondernemerschapstrajecten
 • Een MSN 2.0 (management SYNTRA-netwerk) uitbouwen vanuit de regierol en verder definiëren
 • Initiatieven nemen om de vorming van ondernemers te versterken door samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met verschillende actoren, actief in de ondernemerswereld
 • De inkanteling van de leertijd in duaal leren stimuleren

Meer info

Erkende ondernemerschapstrajecten

Kenniscentrum

Het kenniscentrum helpt de organisatie uitgroeien tot een sterk regie-agentschap en thought leader. Om de kernactiviteiten van het agentschap effectief en efficiënt te kunnen invullen, wordt sterk ingezet op de domeinen digitalisering, data en monitoring. Het kenniscentrum van SYNTRA Vlaanderen is ook betrokken bij Epos vzw en het Europees Sociaal Fonds (ESF)

Duaal leren

Deze afdeling neemt de opdrachten op zich om de regierol voor de werkplek in duaal leren te versterken.

Belangrijkste uitdagingen: