Regie ondernemersvorming

De afdeling ondernemersvorming zal in 2017 vanuit haar voormalige ‘actor—opdracht als afdeling sectorale netwerking evolueren naar een regie ondernemersvorming. Dit vereist een herpositionering t.a.v. het SYNTRA-netwerk en een nieuwe invulling van de diverse taken en opdrachten, zowel naar inhoud als naar aanpak.

De belangrijkste uitdagingen zijn :

  • De uitbouw van de regie ondernemersvorming waarbij de productontwikkeling wordt uitbesteed aan de SYNTRA maar wordt aangestuurd door Syntra Vlaanderen d.m.v. processturing en kaders
  • Het concretiseren van de visie en de criteria rond innovatieve en flexibele trajecten in het kader van sturend beleid, en het verder verfijnen van de erkenningsprocedures
  • Mee input geven aan de innovatiestrategie en de output daarvan omzetten in richtlijnen voor de jaarplannen van de SYNTRA zodat dit weerspiegeld wordt in de ondernemerschapstrajecten
  • Een MSN (management SYNTRA – Netwerk) 2.0 uitbouwen vanuit de regierol en verder definiëren
  • Initiatieven nemen om de vorming van ondernemers te versterken via het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten met verschillende actoren, actief in de ondernemerswereld
  • De inkanteling van de leertijd in het duaal leren stimuleren.
Meer info & downloads