Tenderoproep: digitale opvolging binnen duale trajecten

  • 29 januari 2018

Alle details van deze tenderoproep lees je via de e-procurement website: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297043

Digitale opvolging binnen duale trajecten

SYNTRA Vlaanderen wil instrumenten verzamelen en aanreiken waar leerondernemingen en opleidingsverstrekkers gebruik van kunnen maken en ze wil ook maximale ondersteuning bieden aan de sectorale partnerschappen. Het agentschap werkt ook aan een vraaggericht beleidsconcept op maat voor ondernemingen en sectoren die dit wensen, waarbij we streven naar gebruiksvriendelijke tools die in co-creatie met verschillende stakeholders en eindgebruikers tot stand komen en ook voor hen ter beschikking worden gesteld.

Eén van de belangrijkste pijlers in die ondersteuning van verschillende partners is het gebruik van digitale technologie.
Lerenden worden steeds meer ondersteund door digitale instrumenten en ook binnen duale trajecten zijn veel mogelijkheden. Het leren speelt zich steeds meer buiten de klas en school af en dit vereist afstemming, waarbij technologie een belangrijke rol kan spelen om de administratie - die doorgaans met die afstemming gepaard gaat - te reduceren. Digitale technologie kan specifiek bij duaal leren een sterke meerwaarde bieden, omdat duaal leren meer afstemming vergt:
- Er is naast de schoolcomponent ook een werkcomponent;
- Er zijn veel actoren betrokken. Deze verschillende actoren zijn vaak beperkt in tijd en kunnen niet altijd fysiek samengebracht worden;
- Duaal leren vraagt bovendien een zeer specifieke aanpak: de werkplek moet op vraag van de individuele leerling gekozen worden en de begeleiding en opvolging moeten gepersonaliseerd kunnen worden. Technologie kan ingezet worden voor die omkadering van duale leertrajecten.

Centraal bij duaal leren staat de competentieverwerving op de werkplek. Uit de verschillende projecten zijn heel wat instrumenten gekomen.

Een methodiek die daarbij in het oog sprong, had betrekking op een opvolginstrument, gebaseerd op enerzijds het identificeren van de activiteiten en de competenties die daarvoor nodig zijn, en anderzijds een scansysteem dat begeleiders toelaat snel en nauwkeurig te zien op welke werkplek een lerende heeft gewerkt en voor hoe lang, en welke competenties daarbij geoefend werden. De info die daarbij vergaard werd bleek ook nuttig te zijn voor alle stakeholders omdat het hen snel inzicht verschafte over het werkplekverleden van een lerende en dus meteen een gepaste werkplek aangeboden kon worden in functie van zijn of haar competentieontwikkeling.

Omdat dit type methodiek haar waarde heeft bewezen en overdraagbaarheid naar andere sectoren nuttig zou zijn, wil SYNTRA Vlaanderen de uitrol ervan binnen duaal leren ondersteunen. Het is daarbij belangrijk dat de tool toepasbaar is op een maximaal aantal sectoren binnen duaal leren.