Vlaams minister van Werk geeft e-leren een boost!

  • 16 oktober 2020

Vlaams minister van Werk wil e-leren versterken en zo de Vlaming stimuleren om meer opleidingen te volgen. Een enquête van het Departement Werk en Sociale Economie bij opleidingsverstrekkers toont aan dat meer dan 8 op de 10 omwille van corona een deel van hun aanbod omgeschakeld hebben naar online leren. Dit verliep evenwel niet vlekkeloos. Zo waren er vaak praktische problemen of juridische belemmeringen. Om deze evolutie te versnellen en het online aanbod bij opleidingsverstrekkers te verruimen werkt de minister een actieplan uit.  

Uit een recente bevraging van het Departement Werk en Sociale Economie bij opleidingsverstrekkers[1] blijkt dat meer dan 8 op de 10 tijdens de coronacrisis het opleidingsaanbod (deels) omschakelde naar e-leren of een nieuw aanbod aan e-leren ontwikkelde. Voor de crisis was slechts 1 op de 7 opleidingen een online opleiding, ondertussen maken online opleidingen ruim de helft van het totaalaanbod uit. De meeste opleidingsverstrekkers hebben duidelijke plannen om e-leren ook in de toekomst uit te breiden of voor het eerst in te voeren. Vooral het ‘blended’ aanbod of hybride leren, waarbij face-to-face leren wordt gecombineerd met een online onderdeel, wordt als een waardevol alternatief gezien voor 100% klassikaal les.

De opleidingsverstrekkers geven in de bevraging aan dat ze nood hebben aan ondersteuning om het aanbod aan e-leren in de toekomst uit te breiden. Financiële ondersteuning is noodzakelijk om het e-leren volop te in te voeren, proeftuinen op te zetten of bepaalde doelgroepen te stimuleren. Maar ook technische, didactische en juridische ondersteuning worden als drijfveren genoemd om voluit voor een online of gecombineerd opleidingsaanbod te kunnen gaan. Zo is er nood aan uitwisseling van kennis over tools en platformen, en aan uitwisseling en bijscholing van educatieve technologieën en online methodieken.

Actieplan e-leren

2021 moet het jaar van de opleiding worden en de start van de “learning twenties”. Daarom wordt werk gemaakt van een actieplan om e-leren een boost te geven. Dat gaat over een extra aanbod aan opleidingen en gebruik van nieuwe technologieën. Zo zal worden onderzocht wat de technische mogelijkheden zijn om ook artificiële intelligentie en virtuele realiteit toe te passen voor opleidingen. Daarvoor zal het Europees Sociaal Fonds een oproep lanceren. Er komt ook een centraal informatiepunt en studiedagen om zo de bestaande kennis en technologieën beter gekend te maken. We voorzien in specifieke begeleiding van mensen die een digitale achterstand hebben. Er zal ook een nieuwe evaluatie van het online aanbod in Vlaanderen plaatsvinden om zo de vinger aan de pols te houden.

Een onderdeel van het actieplan is onder andere een screening van de eigen regelgeving. Tot voor kort was het bijvoorbeeld zo dat het Vlaams opleidingsverlof enkel mogelijk was voor opleidingen die klassikaal plaatsvonden. Voor dit schooljaar is dat nu ook mogelijk dat die opleidingen digitaal doorgaan. Zo’n drempels of hindernissen moeten we wegwerken, op die manier kunnen opleidingsverstrekkers ook meer inspelen op de vraag van werkenden.

Lerend netwerk e-leren

Met het pilootproject lerend netwerk e-leren, opgezet door het agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen, wordt ook de noodzaak beantwoord om kennis en expertise uit te wisselen. Daarnaast zal financiering worden gedeeld en leermateriaal worden hergebruikt. Elf opleidingsaanbieders zetten een bestaande of nieuwe opleiding om naar e-content. Tijdens de ontwerp -en productontwikkelingssessies gaat de nodige aandacht naar intensiteit en interactiviteit, twee belangrijke principes uit het onderzoek ‘E-leren in Vlaanderen’ (2019) van Idea Consult. Het herwerkte traject dient dan als proeftuin om de opleidingsverstrekker warm te maken voor e-leren en de ruimere mogelijkheden op dat vlak te ontdekken en vorm te geven. De gegunde opleidingstrajecten zetten in op zelfstandig ondernemerschap, ondernemerscompetenties en nieuwe evoluties als digitalisering en circulaire economie.

Vlaams minister van Werk en Sociale Economie Hilde Crevits: “Opleidingsverstrekkers hebben de voorbije maanden in sneltempo een ommezwaai moeten maken naar e-leren. Uit de bevraging van het Departement Werk en Sociale Economie blijkt dat meer dan 8 op de 10 van de opleidingsverstrekkers wil blijven inzetten op online leren maar nood heeft aan financiële, technische en didactische ondersteuning en uitwisseling van expertise. Het actieplan e-leren speelt hier alvast op in. 2021 is het jaar van de opleiding en de start van de “learning twenties”. Met dit actieplan en de extra middelen zetten we een turbo op online leren, want iedereen moet de kansen grijpen om zich om- en bij te scholen.”

Meer informatie

Op het kennisplatform ODIN worden de belangrijkste resultaten van het onderzoek E-leren in Vlaanderen samengevat.

 

 

 

[1] 357 opleidingsverstrekkers die geregistreerd staan in de Opleidingsdatabank Vlaamse Opleidingsincentives werden aangeschreven; 124 opleidingsverstrekkers hebben de bevraging ingevuld.

Cover_e-leren

Klik op de afbeelding om het rapport te openen